Annagreet Hoogeland & Henk Kroes over ‘de bern dy’t de takomst hawwe moatte’ voor ‘Keunst foar Bern’

“De bern moatte de takomst hawwe” is het vertrekpunt voor het kunstwerk van Annagreet Hoogeland en Henk Kroes. Pinholefotografie is de basis. Dit kunstwerk wordt ook geveild op 11 oktober a.s.

https://www.youtube.com/watch?v=548Nih4JLBA